مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌ در ت‍ار ع‍ن‍ک‍ب‍وت‌
پدیدآور : ف‍رزان‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۳۰۸‬,‭‌ف۴‌ص۲‬,‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۱۰۰۵۷
موضوع : ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌، ۱۳۳۰-۱۲۸۱ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر/داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌- ق‍رن‌ ۱۴ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۶۹۰ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌