مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : غ‍دد و م‍ت‍اب‍ول‍ی‍س‍م‌(س‍س‍ی‍ل‌۲۰۰۴[ دو ه‍زار و چ‍ه‍ار ]و۳[ س‍ه‌ ]م‍ب‍ح‍ث‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ از ه‍اری‍س‍ون‌۲۰۰۵[ دو ه‍زار و پ‍ن‍ج‌)]
پدیدآور : اح‍م‍دی‌ ج‍زی‌، ک‍ام‍ران‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۹۳۴
رده پزشکی : ‭WK‬,‭۱۸‬,‭‌ف‍لا۲۸۵‌غ‬,‭۱۳۸۵‬
موضوع : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ ری‍ز - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌/ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ س‍وخ‍ت‌ و س‍از - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌/م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌/پ‍زش‍ک‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ - پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۳۹۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌