مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ژان‌ ک‍ری‍س‍ت‍ف‌
پدیدآور : رولان‌، روم‍ن‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۱۷‬,‭و۸۲ژ۲‬,‭۱۳۸۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۸۶۳
موضوع : داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌ - ق‍رن‌۲۰
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۰۲۷۸ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ 1397/04/30 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۶۰۲۷۹ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۶۰۲۸۰ 1 ۳ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۶۰۲۸۱ 1 ۴ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌