مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : لاغ‍ری‌ و ت‍ن‍اس‍ب‌ ان‍دام‌ :روش‌ ک‍وچ‍ک‌ ک‍ردن‌ ش‍ک‍م‌ ب‍رای‌ م‍ردان‌
پدیدآور : زان‍ول‍ی‌، ل‍ی‍ا
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۸۱۰
رده پزشکی : ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭ز۱۶‌ل‬,‭۱۳۸۶‬
موضوع : ورزش‌/ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌/ت‍غ‍ذی‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۷۸۱۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۷۸۱۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌