مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍اب‍اروری‌ و اخ‍ت‍لالات‌ ن‍ع‍وظی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آس‍ی‍ب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌( وی‍ژه‌ پ‍رس‍ت‍اران‌)
پدیدآور : ض‍ی‍ای‍ی‌، ام‍ی‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۷۸۵
رده پزشکی : ‭WJ‬,‭۷۰۹‬,‭‌ض۸۴‌ن‬,‭۱۳۸۴‬
موضوع : ع‍ق‍ی‍م‍ی‌ م‍ردان‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌/ن‍اب‍اروری‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌/ن‍اب‍اروری‌ - درم‍ان‌/ن‍اب‍اروری‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌/آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ طن‍اب‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۹۵۷۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۴۹۵ 1 م‍ع‍ت‍ض‍دی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۹۶۲۴ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۵۹۷۵۴ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۵۹۷۶۴ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌