مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍اذب‍ه‌ و داف‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍س‍لام‌
پدیدآور : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۵/،۳۷‬,‭‌م۶‌ج۲‬,‭۱۳۸۶‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۶۶۰
موضوع : ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌ ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۵۴۷۵ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۵۴۷۶ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌