مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : اب‍زاره‍ای‌ و م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ج‍س‍ت‍ج‍و در وب‌
شماره راهنما : ۲ال‍ف‌ /، ۴۲۰۱،ZA
نوع مدرک : رسانه فارسی
شماره مدرک : 939dc
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۳۲۱ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۲۳۲۲ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌