مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ س‍لام‍ت‌
شماره راهنما : ‭HB‬,‭۸۸۱‬,‭‌ش۲‬,‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۴۷۴
موضوع : آم‍ار ح‍ی‍ات‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۲۵۰۱ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۲۵۰۲ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۲۵۰۳ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۵۲۵۰۴ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۵۲۵۰۵ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۵۲۵۰۶ 6 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۵۲۵۰۷ 7 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۵۲۵۰۸ 8 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 ۵۲۵۰۹ 9 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 ۵۲۵۱۰ 10 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
11 ۵۴۲۹۳ 11 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
12 ۵۴۲۹۴ 12 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
13 ۵۴۲۹۵ 13 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
14 ۵۴۲۹۶ 14 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌