مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : گ‍ام‍ه‍ای‌ ن‍و در ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ت‍اب‍داران‌ م‍درس‍ه‌ه‍ا :ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ای‌ س‍اده‌ ب‍رای‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ک‍ت‍اب‍داری‌ و ف‍ن‌ آوری‌ آم‍وزش‍ی‌ در م‍درس‍ه‌
پدیدآور : واس‍م‍ن‌، آن‌
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۴و۲‬,‭۱۳۸۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۳۸۰
موضوع : ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍دارس‌ - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا/م‍راک‍ز م‍واد آم‍وزش‍ی‌ - ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۹۷۵۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۵۱۷۴ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۹۷۵۷ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌