مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : غ‍دی‍ر، پ‍ی‍ون‍د ن‍اگ‍س‍س‍ت‍ن‍ی‌ رس‍ال‍ت‌ و ام‍ام‍ت‌
پدیدآور : س‍ع‍ی‍د، ح‍س‍ن‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۵/،۲۲۳‬,‭‌س۷‌غ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۱۹۶
موضوع : غ‍دی‍ر خ‍م‌/ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-۴۰ق‌. - اث‍ب‍ات‌ خ‍لاف‍ت‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۷۱۶۶ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۷۱۶۷ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌