مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : لاغ‍ری‌ م‍وض‍ع‍ی‌" ف‍ق‍ط در ۳۰[ س‍ی‌ ]روز"
پدیدآور : درام‌، ون‍دی‌ اس‍ت‍ه‍ل‍ی‍ن‍گ‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۱۵۸
رده پزشکی : ‭QT‬,‭۲۶۰‬,‭د۴۱۷‌ل‬,‭۱۳۸۲‬
موضوع : ورزش‌/ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ لاغ‍ری‌/ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۸۶۹۳ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۷۸۰۱ 6 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۸۶۹۴ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۴۸۶۹۵ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۴۸۶۹۶ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۴۸۶۹۷ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۵۷۸۰۳ 7 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌