مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍اذب‍ه‌ و داف‍ع‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
پدیدآور : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۵/،۳۷‬,‭‌م۶‌ج۲‬,‭۱۳۴۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۱۲۳
موضوع : ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ طال‍ب‌ (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۷۱۹۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌