مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : لاغ‍ر ش‍دن‌ ب‍دون‌ چ‍اق‌ ش‍دن‌ م‍ج‍دد ب‍ا روش‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
پدیدآور : پ‍الاردی‌، پ‍ی‍ر
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۱۱۴
رده پزشکی : ‭WD‬,‭۲۱۰‬,‭‌پ۲۴۴‌ل‬,‭۱۳۸۱‬
موضوع : چ‍اق‍ی‌/چ‍اق‍ی‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌/چ‍اق‍ی‌ - درم‍ان‌/رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۷۶۵۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۷۶۵۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۸۸۲۶ 5 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۵۷۷۵۰ 7 م‍رک‍زی‌ 1391/02/26 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۵۷۷۵۱ 8 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۵۷۷۵۲ 9 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
7 ۴۷۸۰۳ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
8 ۴۷۸۰۴ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
9 ۵۷۷۴۹ 6 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
10 ۵۷۷۵۳ 10 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌