مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ال‍م‍ه‍دی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌
پدیدآور : اه‍ری‌، ع‍ی‍س‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۲۶۷‬,‭آ۲‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۶۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۹۱۰۸
موضوع : دع‍اه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۷۰۷۷ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌