مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ادت‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌
پدیدآور : پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۹۲‬,‭‌ی۴۴‌ع۲‬,‭۱۳۸۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۷۲۵
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۶۵۳۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌