مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : م‍اخ‍ذ ش‍ن‍اس‍ی‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌
پدیدآور : ان‍وار، پ‍روی‍ن‌( اس‍ت‍ع‍لام‍ی‌)
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۱/،۱۰۳۵‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۵۹۳
موضوع : م‍راج‍ع‌/م‍راج‍ع‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌/خ‍دم‍ات‌ م‍رج‍ع‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۳۷۵۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۵۵۲۳۶ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۵۵۲۳۷ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌