مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ل‍ح‍ظات‌ س‍رن‍وش‍ت‌ س‍از
پدیدآور : ت‍س‍وای‍ک‌، اش‍ت‍ف‍ان‌
شماره راهنما : ‭PT‬,‭۲۶۵۳‬,‭‌س۹‌ل۳‬,‭۱۳۷۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۴۹۷
موضوع : س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ - م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا/ت‍اری‍خ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۷۹۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌