مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : >...<ت‍ا ان‍ت‍ظار
پدیدآور : ش‍م‍س‍ی‌، م‍ه‍ران‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۱۲۳‬,‭‌م۶۲۱‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۴۰۷
موضوع : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۷۹۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌