مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اک‍س‍س‌۲۰۰۲
شماره راهنما : ۱۳۸۱،۲گ‌ /، ۷۶۰۹،QA
نوع مدرک : رسانه فارسی
شماره مدرک : 505dc
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۱۴۸ م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌