مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ ۸۰[ ه‍ش‍ت‍اد]
پدیدآور : دوراس‌، م‍ارگ‍ری‍ت‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۱۵‬,‭و۴۴‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۷
موضوع : م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍ه‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۶۰۹ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌