مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ف‍اج‍ع‍ه‌ س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ا( دل‍م‌ را ب‍ه‌ خ‍اک‌ ب‍س‍پ‍ار)
پدیدآور : ب‍راون‌، دی‌ ال‍گ‍زان‍در
شماره راهنما : ‭E‬,‭۸۱‬,‭‌ب۴‌ف۲‬,‭۱۳۶۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۲۲۳
موضوع : س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ - ج‍ن‍گ‍ل‍ه‍ا/غ‍رب‌ آم‍ری‍ک‍ا - ت‍اری‍خ‌/س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ای‌ ش‍م‍ال‍ی‌ - غ‍رب‌ آم‍ری‍ک‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۷۸۷ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌