مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : لال‍ی‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌
پدیدآور : ح‍ی‍دری‌، ب‍ه‍رام‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۴۳‌ل۲‬,‭۱۳۵۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۱۷۶
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۷۷۸ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌