مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍اش‍ق‌
پدیدآور : دوراس‌، م‍ارگ‍ری‍ت‌
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۲۶۱۵‬,‭و۴۴‌ع۲‬,‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۸۰۸۱
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۶۰۸ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌