مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍ام‍ع‍ه‌، اح‍س‍اس‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
پدیدآور : رف‍ی‍ع‌ پ‍ور، ف‍رام‍رز
شماره راهنما : ‭ML‬,‭۵/،۳۴۴‬,‭ر۷‌ج۲‬,‭۱۳۷۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹۲۶
موضوع : م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د/اح‍س‍اس‌/م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ - ت‍ف‍س‍ی‍ر/م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌/م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ - ت‍اث‍ی‍ر
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۹۳۳ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌