مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : راب‍طه‌ی‌ اع‍طاک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍م‍ک‌ و وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ :ش‍راک‍ت‍ی‌ ن‍و در غ‍ن‍ا
پدیدآور : آس‍ام‍وآ-ب‍اه‌، آن‍ارف‍ی‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹۱۹
رده پزشکی : ‭WA‬,‭۶/GH۰۴،۵‬,‭آ۵۱۹ر‬,‭۱۳۸۱‬
موضوع : اص‍لاح‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - غ‍ن‍ا/ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ - غ‍ن‍ا/خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ - غ‍ن‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۱۱۲ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۲۱۱۳ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۲۱۱۴ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۴۲۱۱۵ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۴۲۱۱۶ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۴۲۱۱۷ 6 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌