مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ظرف‍ی‍ت‌ س‍ازی‌ ب‍رای‌ اص‍لاح‌ ب‍خ‍ش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
پدیدآور : س‍ام‍وئ‍ل‌، پ‍ل‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۹۱۷
رده پزشکی : ‭WA‬,‭۵۴۰‬,‭‌س ۲۴۵ظ‬,‭۱۳۸۱‬
موضوع : اص‍لاح‌ م‍راق‍ب‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌/ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۰۹۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۲۰۹۵ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۲۰۹۶ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۴۲۰۹۷ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۴۲۰۹۸ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
6 ۴۲۰۹۹ 6 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌