مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍رای‌ م‍ح‍ش‍ر
پدیدآور : ج‍م‍ال‌ زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۸۰۰۷‬,‭‌ص۳‬,‭۱۳۴۳‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۸۷۲
موضوع : ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۲۱۱۹ 1 م‍رک‍زی‌ 1398/01/15 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌