مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : چ‍راغ‍ان‍ی‌ در ب‍اد
پدیدآور : آق‍ائ‍ی‌، اح‍م‍د
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۷۹۲۹‬,‭‌ق۵‌چ۴‬,‭۱۳۶۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۸۶۶
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۵۲۰۰ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۱۰۳۴ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌