مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ :ب‍ررس‍ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌، ارزش‌ و ک‍ارب‍رد اطلاع‍ات‌
پدیدآور : ه‍ی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
شماره راهنما : ‭HM‬,‭۲۲۱‬,‭‍ه۹‌ت۲‬,‭۱۳۸۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۸۰۱
موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌/م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ - ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۹۸۰۶ 2 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۹۸۰۷ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۸۰۳۵ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۵۵۲۱۴ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۶۵۹۹۶ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌