مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : م‍اب‍س‍ی‍اری‍م‌ :م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ ش‍ع‍ر( ۱۹۸۰)
پدیدآور : ن‍رودا، پ‍اب‍ل‍و
شماره راهنما : ‭PQ‬,‭۶۱۸۷‬,‭‌ن۴‌م۲‬,‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۷۲۳
موضوع : ش‍ع‍ر اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌ - ق‍رن‌۲۰ /ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ از اس‍پ‍ان‍ی‍ای‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۷۷۱۹ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۷۷۲۰ 2 م‍رک‍زی‌ 1399/08/25 در امانت غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌