مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ه‍اری‍س‍ون‌ ۲۰۰۱[ دوه‍زار و ی‍ک‌ :]ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
پدیدآور : ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ ران‍دول‍ف‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۵۸۷
رده پزشکی : ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭-‍ه۲۲۸‍ه‬,‭۱۳۸۰‬
موضوع : ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۷۰۶۳ 4 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۷۰۶۰ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۷۰۶۱ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۷۰۶۲ 3 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۳۷۰۶۴ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌