مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
پدیدآور : ه‍ان‍ت‌، دی‍وی‍د
شماره راهنما : ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‍ه۲ر۲‬,‭۱۳۶۷‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۵۰۴
موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۴۱ 1 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۴۲ 2 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۴۳ 3 ف‍اراب‍ی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌