مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : زب‍ان‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
پدیدآور : ک‍ری‍م‍ی‌ طاری‌، ک‍ورش‌
شماره راهنما : ‭PE‬,‭۱۱۲۷‬,‭‌ک۲‌ک۴‬,‭۱۳۷۸‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۲۴۵
موضوع : زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ق‍رائ‍ت‌ - ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر/زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍ارج‍ی‍ان‌/زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ف‍ن‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۲۳۷۴ 1 ۲ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۲۵۳۲ 1 ۱ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۲۵۳۳ 2 ۱ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۳۲۵۳۴ 3 ۱ ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌