مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : رادی‍ک‍ال‌ه‍ای‌ آزاد و آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‌ه‍ا
پدیدآور : ک‍ش‍اورزی‌، ف‍اطم‍ه‌
شماره راهنما : ‭QD‬,‭۴۷۱‬,‭‌ک۵ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۰۹۷
موضوع : رادی‍ک‍ال‌ه‍ای‌ آزاد (ش‍ی‍م‍ی‌) - اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌/آن‍ت‍ی‌ اک‍س‍ی‍دان‍ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۲۲۲۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود