مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
پدیدآور : ف‍ی‍در، ج‍ان‌
شماره راهنما : ‭Z‬,‭۶۶۵‬,‭‌ف۹‌ج۲‬,‭۱۳۸۰‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۷۰۴۶
موضوع : ج‍ام‍ع‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۵۲۳۸ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۳۲۸۵۶ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۳۸۰۸۸ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌