مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‌ س‍رخ‍پ‍وش‌ و ع‍ال‍ی‍ج‍ن‍اب‍ان‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌( :آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ذار ب‍ه‌ دول‍ت‌ دم‍ک‍رات‍ی‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌گ‍را)
پدیدآور : گ‍ن‍ج‍ی‌، اک‍ب‍ر
شماره راهنما : ‭JC‬,‭۳۳۶‬,‭‌گ۹‌ع۲‬,‭۱۳۷۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۶۷۹
موضوع : ای‍ران‌ - س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا/ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا/ت‍ح‍ولات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا/ت‍رور - ای‍ران‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۶۸۶ 1 م‍رک‍زی‌ 1387/05/04 در امانت