مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ن‍ارس‍ای‍ی‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ و درم‍ان‌ آن‌ :ک‍ت‍اب‌ راه‍ن‍م‍ا ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ک‍ل‍ی‍وی‌ و خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا
پدیدآور : ف‍ری‍س‌، م‍ی‍ک‍ی‌ ه‍ال‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۸۴۲
رده پزشکی : ‭WJ‬,‭۳۴۲‬,‭‌ف۷۱۸‌ن‬,‭۱۳۸۱‬
موضوع : ن‍ارس‍ای‍ی‌ م‍زم‍ن‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ - درم‍ان‌/پ‍ی‍ون‍د ک‍ل‍ی‍ه‌/ه‍م‍ودی‍ال‍ی‍ز خ‍ون‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۴۶۴۲۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
2 ۴۶۴۲۳ 3 م‍رک‍زی‌ موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
3 ۴۶۴۲۲ 2 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
4 ۴۶۴۲۴ 4 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌
5 ۴۶۴۲۵ 5 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌