مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ث‍ب‍ت‌ ولادت‌( :ن‍خ‍س‍ی‍ت‍ن‌ )ح‍ق‌
پدیدآور : داو، ی‍ون‍ی‍ت‍ی‌
شماره راهنما : ر ۳،ق‌ ۲،ش‌ ۵۵۵ ،ج‌
نوع مدرک : اسناد و مدارک فارسی
شماره مدرک : ۵۵۵ال‍ف‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ت‌پ‌۱۰۸۰۰۳ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود