مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ذه‍ن‍ی‍ت‌ و زاوی‍ه‌ دی‍د در ن‍ق‍د و ن‍ق‍د ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌
پدیدآور : ح‍ائ‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭PIR‬,‭۳۳۴۲‬,‭‌ح۲ذ۹‬,‭۱۳۶۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۵۹۵
موضوع : ن‍ق‍د ادب‍ی‌/داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌ ۱۴ - ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ش‍ده‌/ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ن‍ق‍د ش‍ده‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۰۰۷ 1 م‍رک‍زی‌ موجود