مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ع‍ب‍ارت‍ه‍ای‌ ج‍ب‍ری‌
پدیدآور : م‍ص‍ح‍ف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
شماره راهنما : ‭QA‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۶‌ع۲‬,‭۱۳۶۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۵۴۴
موضوع : ج‍ب‍ر/ج‍ب‍ر - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۸۳۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود