مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : لاغ‍ر ش‍وی‍د
پدیدآور : ن‍ت‍رز، ک‍اری‍ن‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۴۳۴
رده پزشکی : ‭QT‬,‭۲۳۵‬,‭‌ن۲۸۶‌ل‬,‭۱۳۶۲‬
موضوع : رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۹۴۷۶ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌