مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : م‍ادر و ب‍چ‍ه‌
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۴۱۹
رده پزشکی : ‭WS‬,‭۱۰۰‬,‭‌م۱۲۲‬
موضوع : م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌/روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌/پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۶۸۷۱ 1 ۲ م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۶۹۴۹ 1 ۱ م‍رک‍زی‌ موجود