مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ظه‍ور و چ‍اپ‌ س‍ی‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د
پدیدآور : م‍ود، ن‍وی‍ل‌
شماره راهنما : ‭TR‬,‭۲۸۷‬,‭‌م۸ظ۹‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۳۷۷
موضوع : ع‍ک‍اس‍ی‌ - ظه‍ور و چ‍اپ‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۴۳۰۹ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌