مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍روری‍ات‌ آن‍ات‍وم‍ی‌ س‍طح‍ی‌ و رادی‍ول‍وژی‍ک‌( ب‍رای‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ گ‍روه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و پ‍ی‍راپ‍زش‍ک‍ی‌)
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۶۰۷۶
رده پزشکی : ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ض۳۵‬,‭۱۳۷۱‬
موضوع : ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌/پ‍رت‍و ش‍ن‍اس‍ی‌/پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۲۸۶۲۳ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۲۸۶۲۴ 2 م‍رک‍زی‌ موجود