مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ض‍رورت‌ اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌
پدیدآور : ژوک‍ف‌
شماره راهنما : ‭HD‬,‭۵/،۱۳۳۳‬,‭ژ۹‌ض۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۸۱۶
موضوع : اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۵۳۹۵ 1 ان‍ب‍ار موجود غ‍ی‍رم‍رج‍ع‌