مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ژن‍ت‍ی‍ک‌
پدیدآور : ل‍وای‍ن‌، راب‍رت‌ پ‍ل‌
شماره راهنما : ‭QH‬,‭۴۳۰‬,‭‌ل۹ژ۹‬,‭۱۳۵۵‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۸۰۴
موضوع : ژن‍ت‍ی‍ک‌/ت‍وارث‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۸۲۶ 1 م‍رک‍زی‌ موجود