مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ث‍ار :ی‍ا ث‍ارال‍ل‍ه‌ واب‍ن‌ ث‍اره‌" ع‍ل‍ی‌"
پدیدآور : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۴/،۴۱‬,‭‌ش۴‌ث۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۵۷
موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌.
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۳۵۱ 1 م‍رک‍زی‌ موجود
2 ۳۳۵۵ 2 م‍رک‍زی‌ موجود