مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : ص‍ح‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ک‍ان‌ ده‍ن‍ده‌ در ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌
پدیدآور : ع‍ن‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۶/،۲۳۱‬,‭‌ع۹‌ص۳‬,‭۱۳۵۱‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۱۲۳
موضوع : اس‍لام‌ و ج‍ن‍گ‌ - ت‍اری‍خ‌/ف‍ت‍وح‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌/اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌/م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ و اس‍لام‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۴۴۴ 1 م‍رک‍زی‌ موجود