مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : خ‍اطرات‌ م‍ن‌ از اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌
پدیدآور : دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۷/،۲۳۳‬,‭‌م۶د۹‬,‭۱۳۷۲‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۰۹۵
موضوع : م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۵۸-۱۲۹۹ . - ن‍ام‍ه‌ه‍ا و ی‍ادب‍وده‍ا/دوان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۰۷ - خ‍اطرات‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۱۶۹۹۸ 1 م‍رک‍زی‌ موجود