مرور الفبايي داروسازي

  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  
عنوان : چ‍را ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ی‍ام‌ ک‍رد؟
پدیدآور : ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
شماره راهنما : ‭BP‬,‭۴/،۴۱‬,‭‌ش۴‌چ۴‬
نوع مدرک : کتاب فارسی
شماره مدرک : ۵۰۸۵
موضوع : ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌(ع‌)، ام‍ام‌س‍وم‌،۶۱-۴ ق‌
 
 خروجی ISO  خروجی XML
اطلاعات ثبت:
ردیف شماره ثبت نسخه جلد محل نگهداری تاریخ بازگشت وضعیت مرجع / غیرمرجع
1 ۳۳۴۳ 1 گ‍م‍ش‍ده‌ ه‍ا موجود ف‍ارس‍ی‌